جشنواره آیات فارس

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره های

با توجه به تقاضای تعدادی از هنرمندان متقاضی شرکت در جشنواره ملی هنرهای نمایشی آیات، بدینوسیله مهلت پذیرش آثار(متن و یا فیلم اجرا) به شرح زیر تمدید و تغییر می بابد.

آن دسته ازعزیزانی که خواهان شرکت در این جشنواره هستند می توانند آثار خود را با رعایت تاریخ مهلت جدید به دو روش ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال متن نمایش : 96/10/08

آخرین مهلت ارسال فیلم اجرا : 96/10/22

1- ثبت اثرازطریق سایت جشنواره با ورود به گزینه «ارسال اثر» و بارگذاری متن اثر

2- ارسال اثر از طریق نشانی ایمیل جشنواره(تکمیل فرم شرکت مدرج دربخش«آپلودهای مفید، در صفحه نخست سایت» و ارسال آن همراه با متن اثر)

یادآور می شود سایرشرایط و فرایند شرکت در جشنواره، همانند شرایط قبلی مندرج در فراخوان است و تغییری در آن ایجاد نشده است.


گزارش تصویری: